SEKKI

Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation


Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare: Swedish Credit Group AB
Organisationsnummer:556837-5124
Adress: Box 396, 541 28 SKÖVDE
Telefon: 08-212 311
Webbadress: www.extrakredit.se
E-post: info@extrakredit.se


Beskrivning av huvuddragen i kreditproduken

Det sammanlagda kreditbeloppet: Mellan 3 000kr och 20 000kr
Villkoren för kreditutnyttjande: Kredit har utnyttjats
Kreditavtalets löptid: Mellan 30 dagar och 2 år
Avbetalningar: Varierar
Det totala beloppet som du ska betala: Varierar


Kreditkostnader

Kreditränta: Varierar. Ränta kapitaliseras en gång per månad.
Effektivränta: Varierar

Kostnader i samband med försenande betalningar: Om återbetalning inte sker på förfallodag i enlighet med låneavtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet, inklusive alla avgifter, kostnader, processkostnader, räntor och kapitalbelopp med 3 procent per månad utöver avtalad ränta till dess att full betalning har skett. Långivaren har rätt att ta ut påminnelseavgift med 60 kr per påminnelse. Inkassoavgift uppgår till 180 kr per inkassoåtgärd.


Andra viktiga rättsliga apsekter

Ångerrätt: Låntagaren har ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall att låntagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas långivaren skriftligen inom 14 dagar från dagen då låntagaren mottar låneavtalet. Låntagaren skall omgående och senast inom 30 dagar återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta till långivaren.

Förtidsåterbetalning: Låntagaren har rätt att återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Långivaren har rätt till avgifter, kostnader och upplupen ränta även vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är långivaren tillhanda.

Sökning i en databas: Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal: Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Pantförskrivning: Swedish Credit Group har rätt att sätta låneavtalet i pant hos annan part.

Om Extrakredit.se

ExtraKredit.se är ett varumärke som ägs och drivs av Swedish Credit Group AB, ett privat aktiebolag registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen. Vi erbjuder flexibla lån både i storlek och löptid. Vår ambition är att kunna erbjuda marknadens bästa konsumentkrediter.

Kontakta oss
EXTRAKREDIT
Trädgårdsgatan 15 B
541 28 SKÖVDE

BANKGIRO: 888-0825
TELEFON: 08-212 311
TELEFONTIDER: Vardagar 10:00 - 12:00

EPOST: INFO@EXTRAKREDIT.SE
Copyright © 2014 ExtraKredit.se

Alla rättigheter reserverade